DD-Lovable's webshop

Omdat de evenementen vanwege de corona maatregelen wederom zijn afgelast zullen wij nu items gaan verkopen via de webshop.

Uw winkelwagen is leeg

Bestellen

Heb je een artikel gezien en wil je iets bestellen? dat kan!

Webshop - Je kan het bestellen door het artikel in de winkelwagen te stoppen en het stappenplan te volgen.
Je kiest voor betaling via PayPal , contant bij afhalen of per factuur.
Bij betaling per factuur zal ik je een betaalverzoek sturen per WhatsApp bericht, mocht je geen WhatsApp hebben dan kun je het bedrag ook handmatig overmaken.

WhatsApp - Je kan ook bestellen via WhatsApp, stuur een screenshot van het artikel naar me toe, dan maak ik de bestelling voor je klaar. We houden dan per WhatsApp contact of je het wilt komen ophalen of dat het verzonden moet worden. De betaallink ontvang je dan ook per WhatsApp tenzij je ervoor kiest om contant te betalen bij afhalen.
In de toekomst komt er een WhatsApp catalogus .

Facebook - in de toekomst kun je ook via facebook bestellen.

Levering

We proberen de levering zo snel mogelijk te verzenden, uiterlijk binnen 2 dagen.
Zodra de order verzonden is ontvang je per e-mail een track en tracé code
zodat je jou pakket kan volgen. 

Wil je je order komen ophalen dat kan in overleg in Zevenhuizen (ZH) of in Boskoop.

Verzendkosten

De kosten van verzending kunnen wijzigen, dit is afhankelijk van het bestelde artikel, aankoopbedrag en bezorgadres in het buitenland.

Bestelling welke in een brievenbuspakket kunnen komen op € 3,95 , bestel je een artikel of artikelen wat als pakket verzonden moet worden betaal je voor NL € 5,95.

Heb je een bestelling boven de € 75,00 dan zijn de verzendkosten gratis.

Heb je via PayPal de factuur betaald en vallen de verzendkosten lager uit, dan zal ik dit bedrag direct naar je terugstorten.

Retourneren

Heb je een artikel en/of artikelen ontvangen en is het niet naar wens, dan mag je het uiteraard retour sturen binnen 14 dagen. 

De enige voorwaarde die wij stellen is dat het artikel en/of artikelen ongebruikt zijn en voorzien van de originele labels en het prijskaartje. Natuurlijk kan je de artikelen wel gewoon passen. 
We hebben 1 uitzondering: Sale artikelen kunnen niet retour. 

Hoe werkt retourneren?

Retourneren via de post

1. Stuur een mailtje naar info@dd-lovable.nl en vermeld daarin wat je retour wilt sturen, zodat wij op de hoogte zijn.

2. Stuur de artikelen binnen 14 dagen retour met de post gefrankeerd terug naar:

DD-Lovable
Bredeweg 118V
2761 KB  Zevenhuizen

Voor een retourzending via de post zijn de retourkosten voor eigen rekening van de consument. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor het retoursturen.

3.   Als de retour bij ons binnen is, krijg je een bevestigingsmail met daarin het bedrag dat wij je verschuldigd zijn. Wij betalen het aankoopbedrag na ontvangst van de goederen zo snel mogelijk, maar altijd binnen 14 dagen, terug op de rekening waarvan wij de betaling hebben ontvangen.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden DD-Lovable

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal- Economische Raad en de regels voor webwinkels van de Autoriteit Consument en Markt en treden in werking per 1 juni 2014.

Het aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. Onze producten worden nikkelvrij geproduceerd dit betekend dat er na enige tijd verkleuring kan optreden. Daarom adviseren wij om de sieraden niet in aanraking te laten komen met water, zeep, parfum en creme`s. Wij geven geen garantie op verkleuring van metalen. ook geven we geen garantie op gebroken rijgmatriaal zoals elastiek, draad, of leer.

De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Herroepingsrecht

Bij producten:

1.De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendt termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De ondernemer, mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in hoofdstuk “Het aanbod” van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

Extra Mededeling: Onze producten worden voor verzending gecontroleerd op gebreken waarna deze worden aangeboden aan de vervoerder. Zijn er gebreken door het vervoer meldt dit dan meteen aan ons! 

Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

De order word verzonden indien de betaling heeft plaatsgevonden.

Garantie

Omdat onze artikelen gemaakt zijn van (nikkelvrije) metalen, kunnen deze verkleuren. Daarom adviseren wij om de sieraden niet in aanraken te laten komen met water, zeep, parfum en crèmes. Wij geven geen garantie op verkleurden metalen. Ook geven we geen garantie op gebroken rijgmateriaal zoals elastiek, draad, of leer. en op pailletten.
Klachtenregeling
1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, van de ondernemer kan worden ingediend via een contactformulier.

DD-Lovable
Bredeweg 118V
2761 KB  ZEVENHUIZEN
info@dd-lovable.nl

 
Instagram